3.96 மிமீ சுருதி

3.96 மிமீ சுருதி

Hien இல், அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஒரு ஆர்வமுள்ள, நியாயமான மற்றும் இணக்கமான பணிச்சூழலை உருவாக்குகிறோம். ஒவ்வொரு பணியாளரும் தன்னை விஞ்சி, தனிப்பட்ட மதிப்பு மற்றும் திறனை மேம்படுத்தி, பணியாளர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பொதுவான வளர்ச்சியை உணர முடியும் என்று நம்புகிறேன்.

3.96 மிமீ சுருதி